Логопедскиот кабинет Среќичка е основан во 2016 година од страна на Диппломиран Логопед Симона Василеска Николовска,после повеќегодишно искуство во својата професија.
Нашата мисија е да ги воочиме првите знаци на потенцијалната патологија, да превенираме говорно-јазична патологија како и унапредување на сензомоторниот и психосицијалниот развој.

ПРЕВЕНТИВЕН ЛОГОПЕДСКИ ПРЕГЛЕД

• Постапка при која на основа на анамнестичките податоци добиени за клиентот и логопедски преглед, логопедот ги проценува и идентификува ризик-факторите за појавана говорно-јазични пореметувања.

ПРВ ЛОГОПЕДСКИ ПРЕГЛЕД

• Постапка со која со специјализиран логопедски преглед на основа на анамнестичките податоци, тестофи и останати налози, се поставува логопедска дијагноза и се дава понатамошно упатство за логопедски третман.

ЛОГОПЕДСКИ ТРЕТМАН

• Логопедскиот третман е процес насочен кон превенција на говорно-јазични пречки и пореметувања, развој и рехабилирација на говорно-јазичните способности.Се изведува по претходно направен план за работа.
Должината на еден логопедски третман трае од 30-45минути.

*Авторски права ©
Комплетната авторска содржина која вклучува графички, програмски и останати материјали се под заштита на законот за авторски права. Во случај да сакате да објавите некоја од содржините кои се наоѓаат на сајтот www.logoped.mk во било кој медиум (електронски, печатен или интернет медиум), задолжително е да си обезбедите пишано одобрение од страна на www.logoped.mk.

Секое неовластено користење на содржината од www.logoped.mk се смета за повреда на авторските права по што следи судски спор.
Поедини информации од сајтот на www.logoped.mk може да се објават со претходно уредно и во адекватен облик наведување на изворот, односно да се наведе дека „информацијата“ е превземена од сајтот на www.logoped.mk